Правила и условия

ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ  В ПАРТНЬОРСКАТА ПРОГРАМА НА SESAME.BG

Sesame.bg е електронен сайт/ интернет базирана онлайн платформа за органоизиране на хазартни игри, собственост на „Сезам онлайн“ ЕООД , ЕИК: 205723651, със седалище и адрес на управление гр.София, 1000, район Средец, ул.“Славянска“ №29, ет.2 е търговска марка регистрирана съгласно Закона за Хазарта със следните лицензи: Удостоверение за Лиценз № 000030-6661 от 16.08.2023 г. за организиране на игри в игрално казино, издаден с Решение № 000030-6233 oт 01.08.2023 г. от Националната агенция за приходите; Лиценз №000030-9626 от 14.11.2022 г. за организиране на залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, издаден с Решение №000030-9222 от 28.10.2022 г. от Националната агенция за приходите. Адрес: България, гр.София, 1000, район Средец, ул.“Славянска“ №29, ет.2, наричана по-долу „ Организатор/а/ът“, „ние“ или „нас“

Партньорската програма на sesame.bg, наричана по-долу „Партньорска/та програма“ или „Програма/та“ е създадена, за да разшири клиентската мрежа на Организатора, както и да улесни достъпа на крайния клиент до предлаганите от него услуги. Тя се прилага за всички юридически лица, одобрени от Организатора за активно привличане на нови клиенти,  наричани по-долу Партньори/те.

Настоящите Общи условия за участие в Партньорската програма на SESAME.BG /”Общи/те условия”/ уреждат правилата за регистрация и участие в Партньорскaта програма, както и правата и задълженията на Организатора и Партньорите /”Страни/те”/ .

РЕГИСТРАЦИЯ В ПАРТНЬОРСКАТА ПРОГРАМА НА SESAME.BG

Чл. 1. /1/ Всяко юридическо лице, което желае да се включи в Партньорската програма на SESAME.BG, трябва да изпрати своята кандидатура като попълни формуляр за участие по електронен път на имейл адрес: affiliates@sesame.bg.

/2/ С изпращането на формуляра за участие, заявителят се съгласява с Общите условията на Партньорската програма на SESAME.BG (в зависимост дали сте одобрени) и декларира, че ги е прочел и ги разбира, както и ще действа в съответствие с тях. Ако не е съгласен с настоящото споразумение, може да не участва в Програмата и да прекрати процеса по кандидатстване.

/2/ Заявителят  е длъжен да предостави на Организатора вярна и актуална информация при попълване на формуляра за участие съгласно ал. 1. При промяна на информация/обстоятелства, предоставени  във формуляра за участие, Партньорът е длъжен незабавно да информира Организатора като му предостави обновена актуална информация.

/3/ Организаторът си запазва правото да приеме или отхвърли кандидатура за участие по свое усмотрение и без задължението да обосновава решението си. Решението е окончателно и не подлежи на преразглеждане.

Чл. 2. /1/ В случай, че кандидатурата на Партньора бъде одобрена, Организаторът изпраща уведомление до посочената във формуляра за участие електронна поща.

/2/ С потвърждение на кандидатурата от страна на Организатора, заявителят й автоматично придобива правата и задълженията на Партньор.

/3/ В случай, че кандидатурата не бъде одобрена, заявителят й се информира от Организатора на посочената във формуляра за участие електронна поща.

Чл. 3. Настоящите Общи условия за участие в Партньорската програма на SESAME.BG влизат в сила, имат обвързващо действие между Страните и са задължителни за всеки регистриран Партньор с потвърждаването на регистрацията на Партньора от страна на Организатора.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНИЗАТОРА

РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛИЕНТИ

Чл. 4. /1/ За нуждите на тези Общи условия „Клиент“ се счита всеки регистриран посетител на интернет сайта SESAME.BG, насочен от Партньора, който става част от клиентската база данни на Организатора.

/2/ Организаторът има право да откаже регистрация на насочен от Партньора Клиент или да закрие вече съществуваща сметка на Клиент по свое усмотрение и в съответствие с Общите правила и условия за използването на SESAME.BG.

/3/ Единствено Организаторът може да приеме регистрация на насочен от Партньора Клиент и да следи неговите трансакции – игрови, финансови и всички други действия, които регистриран Клиент предприема в системите на Организатора.

/4/ Регистрацията на Клиент в SESAME.BG се осъществява посредством индивидуален код, предоставен на Партньора от Организатора, след потвърждение за успешна регистрация на Партньора в Програмата.

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА АКТИВНОСТ НА КЛИЕНТИТЕ, ПРЕПОРЪЧАНИ ОТ ПАРТНЬОРА

Чл. 5. /1/ Организаторът ще следи залозите и активността на Клиентите, насочени от Партньора, предоставяйки му доклади на месечна база.

/2/ В случай на несъответствие между доклад, генериран в системата на платформата и такъв, генериран в SESAME.BG, с приоритет  ще се ползва последният.

КОМИСИОНА ЗА НАСОЧВАНЕ НА КЛИЕНТИ.

Чл. 6. /1/ Организаторът изплаща на Партньора комисиона в размер на определен процент от нетната печалба, генерирана от активните за съответния календарен месец, насочени от Партньора, Клиенти на SESAME.BG.

/2/ Нетната печалба се определя само и единствено от Организатора. Тя се формира на база на направените залози от Клиенти за всеки отчетен период, като от нея се приспадат както следва: сумата на изплатените печалби; суми, платени като данъци и административни такси; разходи за бонуси, предоставяни на Клиентите в рамките на рекламна или маркетингова кампания; всички възнаграждения за трети страни или джакпот вноски, които Организаторът трябва да плати на Клиенти или доставчици; лоши дългове; печалби, придобити чрез измамна дейност, както и оспорени плащания, включващи присвояване на чужди средства, опит за плащания чрез платежен инструмент, притежание на трето лице и други.

/3/ Отчетен период е период, равняващ се на един календарен месец.

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОМИСИОНА

Чл. 7. /1/ Комисионата се изчислява на базата на Нетната печалба за съответния Отчетен период, по следната формула:

Нетни приходи от игри (“NGR”) = Брутни приходи от игри (“GGR”) – (данъци + бонус плащания + оспорени плащания)

Стандартният дял на приходите на sesame.bg е 30% от NGR за Афилиейт акаунт.

/2/ В случай на натрупване на отрицателен баланс, комисиона не се изплаща от страна на Организатора, като отрицателният баланс бива прехвърлен към следващия Отчетен период до пълното му възстановяване.

/3/ В случай, че препоръчаните от Партньора Клиенти генерират приход, но не са изпълнени условията за изплащане на комисиона на чл. 8, то приходът бива прехвърлен към следващи отчетни периоди до изпълняване на условията.

ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМИСИОНА

Чл. 8. /1/ Организаторът изплаща комисиона на Партньор, ако през съответния Отчетен период на сайта на SESAME.BG са регистрирани най-малко 4 (четири) насочени от него Клиенти, които са били активни през Отчетния период, както и 2 (двама) нови насочени  от Партньора Клиенти, които са регистрирали свои сметки и са поставили залог от минимум 10 (десет) лева (или равностойността им в евро) в рамките на отчетния период.

/2/ Организаторът изплаща комисиона единствено, когато същата достигне размер не по-малък от 100 /сто/лв (или равностойността им в евро).

/3/ Организаторът се задължава да изплати полагащата се комисиона на Партньора до 15 / петнадесет/ календарни дни на месеца, последващ Отчетния период срещу надлежно издадена фактура. При формиране на комисиона към Партньор, същата е с включен данък добавена стойност (ДДС). Всеки Партньор е нужно да изпраща фактурата на имейл адрес affiliates@sesame.bg, не по-късно от пето число на месеца, последващ отчетния период.

/4/ Партньорът е отговорен за плащането на всякакви данъци върху доходите от Програмата съгласно приложимото към тях законодателство.

/5/ Комисионата се изплаща по банков път по фирмената сметка на Партньора към банки в Република България и/или Европейския съюз. Партньорът приема и се съгласява, че макар Организаторът да не удържа такси при изплащането на комисионата чрез банков превод, обслужващата банка на Партньора може да удържи такси, в съответствие с техните политики, които са отвъд директния или индиректен контрол и отговорност на Организатора.

/6/ Организаторът не носи отговорност при въвеждане на грешни данни от страна на Партньора и всяко изплащане, съответно,  се счита за редовно и валидно.

Чл. 9.  Организаторът има право едностранно да променя размера на комисионата и начина, по който тя се определя и изчислява. Партньорът ще бъде уведомен с едномесечно писмено предизвесетие, като в този период, Партньорът има право да реши дали да продължи участието си в Програмата или не.

Чл. 10. Организаторът приема сътрудничество единствено с Партньори, регистрирани и опериращи на територията на Република България.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПАРТНЬОРА

Чл. 11. Партньорът е длъжен активно да привлича клиенти за Организатора, спазвайки настоящите Общи условия.

Чл. 12. Като подава формуляр за регистрация в Партньорската програма и с приемането на настоящите Общи условия, Партньорът се съгласява да поддържа на уебсайт си предоставени от Организатора рекламни материали, както и уникални линкове от неговия уебсайт към сайта на Организатора sesame.bg, които ще му бъдат изпращани по имейл не по-късно от 24 (двадесет и четири) часа преди началото на промо кампания на Организатора. Позиционирането и формата на рекламните материали и линковете към сайта на Организатора се съгласуват своевременно между страните. Партньорът няма право да съкращава и/или да променя линковете, зададени от Организатора. В противен случай Организаторът  има право да прекрати едностранно членството на Партньора в Програмата.

Чл. 13. Партньорът се стреми да повишава ежемесечно приходите и нетните печалби от привлечените от него клиенти. Комисионата на Партньор, който не проявява никаква или почти никаква активност за период от 90 дни, може да бъде преразгледана. За „неактивна“ на Партньор в платформата се счита такава, по която се установява непубликуване на поне една от последните три промо кампании на Организатора, за които Партньорът е уведомен чрез имейл, както и промотиране от страна на Партньора на неактуални промоционални кампании на Организатора, а именно такива, изтекли преди повече от 48 (четиридесет и осем) часа.

Чл. 14. Всеки Партньор може да има само една сметка в Програмата. В случай, че Партньорът има повече от един уебсайт, той е длъжен да даде информация за всички управлявани от него уебсайтове в обозначеното за това поле, част от формуляра за участие в Програмата. В случай, че бъде открита втора сметка, Организаторът си запазва правото да закрие и двете сметки без предизвестие.

Чл. 15. Партньорът няма право да разпространява какъвто и да било спам под никаква форма или да рекламира услугите на Организатора по начин, различен от посочения в чл. 12. В противен случай, Партньорът ще бъде изключен от Програмата незабавно и без предизвестие.

Чл. 16. Партньорът няма право да регистрира (или да кандидатства за регистрация) на домейн имена, които са идентични или подобни на някое от домейн имената, използвани от SESAME.BG

Чл. 17. Партньорът няма право да купува или регистрира ключови думи и всякакви други идентификации за препращане или търсене, които са идентични с или подобни на търговската марка на Организатора.

Чл. 18. Партньорът няма право да променя изцяло и/или изменя някоя част на предоставените от Организатора рекламни материали. Партньорът може да използва само одобрените и предоставени от Организатора рекламни материали (банери, лога, изображения и др.).

Чл. 19. Партньорът е длъжен да действа добросъвестно и в интерес на Организатора в съответствие с настоящите Общи Условия.

Чл. 20. Включването в Програмата по никакъв начин не създава франчайз, търговско представителство или смесено дружество между Организатора  и Партньора.

Чл. 21. Партньорът е длъжен да показва най – новите рекламни материали и линкове, предоставени от Организатора, без право да изменя мястото и формата им без предварително полученото писмено съгласие на Организатора.

Чл. 22. Партньорът няма право да предлага суми на други партньори или играчи, с цел придобиване или повишаване на комисионата, дължима за  препращането на Клиенти към Организатора.

Чл. 23. Партньорът няма право да създава клиентска сметка на свое име, използвайки рекламните материали, които е получил чрез Програмата на SESAME.BG. В противен случай, Организаторът има право да прекрати членството на Партньора в Програмата без предизвестие.

Чл. 24. Партньорът няма право да предлага стимули или бонуси на потенциални играчи, без предварителното съгласие на Организатора. В противен случай, Организаторът си запазва правото да прекрати членството на Партньора в Програмата без предизвестие.

Чл. 25. Партньорът е длъжен да се увери и осигури, че публикува съдържание, което не е в противоречие със закона, както и че рекламните материали са предназначени за лица над 18 години.

Чл. 26. Единствено Партньорът носи отговорност за развитието и съдържанието на неговия сайт/ове. Организаторът не носи никаква отговорност за материали в противоречие със закона или с невярно съдържание, ако такива са налични на уебсайт на Партньор.

Чл. 27. В случай, че бъде установено, че Партньорът е използвал неправилен код за препращане към сайта на Организатора, то съответните Клиенти, регистрирани с този код, няма да бъдат отчетени по неговата сметка в Програмата.

Чл. 28. Организаторът си запазва правото да закрие сметката на Партньора без предизвестие, при установени случаи на неспазване на правата и задълженията на последния, описани в този раздел.

Чл. 29. Партньорът е длъжен да предоставя ежемесечно информация на Организатора, в това число и доказателствен снимков материал, относно ситуирането на интернет сайта sesame.bg на уебсайта си.

Чл. 30. Партньорът е отговорен за всякакви и всички разходи, свързани с неговите маркетингови задължения като част от участието му в Програмата.

КОНФИДЕНЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 31. По време на валидността на участието на Партньора в Програмата, може да му стане известна конфиденциална информация, свързана с бизнеса на Организатора, основни технологии и/или детайли относно Партньорската програма (например, комисионата, която ще получи като участник в нея). С включването си в Програмата, Партньорът изрично се задължава  да не разкрива или неоторизирано да използва подобна информация на трети лица, освен ако няма изричното писмено съгласие на Организатора.

Чл. 32. Задълженията на Партньора по отношение на конфиденциалност са валидни и след прекратяване на участието му в Програмата.

СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 33. /1/ Срокът на действие на участието на Партньора в Програмата започва да тече от момента, в който бъде завършена процедурата по регистриране на Партньора в Програмата и получаване на одобрение за участие в нея от страна на Организатора.

/2/ Организаторът е длъжен да изплаща комисиона за всеки клиент, привлечен от Партньора в Програмата, за целия период, в който Партньорът участва в Програмата.

Чл. 34. Партньорът може да прекрати участието си в Програмата по всяко време, след като уведоми Организатора с едномесечно писмено предизвестие. Уведомлението се извършва чрез изпращане на имейл съобщение до посочен от Организатора имейл адрес.

Чл. 35. Организаторът си запазва правото да прекрати участието на Партньор в Програмата по всяко време и без да посочва конкретни причини, ако сметне, че която и да е разпоредба на настоящите Общите условия е била нарушена, както и да откаже изплащане на комисионните за препращане, дължими към датата на установеното нарушение.

Чл. 36. /1/ Организаторът има право да блокира Партньорски акаунт, когато се усъмни, че Партньорът привлича нерегламентиран трафик посредством непозволени методи като спам по електронната поща, в социални мрежи и чатове. В тези случаи участието на Партньор в Програмата се прекратява незабавно.

/2/ Акаунт на Партньор, за който възникне  съмнение, че Партньорът привлича трафик и Клиенти чрез непозволени методи, може да бъде блокиран от Организатора незабавно.

ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА

Чл. 37. След прекратяване на участието му в Програмата,  Партньорът е длъжен да премахне всички рекламни материали, предоставени от Организатора от неговия/ите сайт/ове. Освен това, Партньорът се задължава да върне на Организатора всички копия на рекламни материали и документи, предоставени му по време на участието му в Програмата и свързани с нея.

НЕПОДХОДЯЩИ САЙТОВЕ

Чл. 38. Организаторът има право да прекрати участието на Партньора в Програмата, ако прецени, че сайтът на Партньора не е подходящ за целите й. За неподходящи сайтове се считат тези, които: са насочени към деца; насърчават насилие и/или дискриминация въз основа на пол, раса, сексуална ориентация, възраст; показват порнография или други сексуални действия; популяризират незаконни дейности; нарушават права на интелектуална собственост на трети страни или нарушават действащите на територията на Република България, както и тези на Европейския Съюз разпоредби за реклама на хазартни дейности.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

Чл. 39. /1/ Организаторът не носи отговорност, в случай на прекъсване на сайта SESAME.BG, мрежа, софтуер или хардуер.

/2/ Организаторът, както и неговите доставчици, нямат задължение да осигуряват постоянна стабилност на мрежата.

/3/ Отговорността на Организатора, произтичаща от Програмата, не надвишава комисионата, дължима на Партньора за съответния Отчетен период.

Чл. 40. Задълженията на Организатора по Програмата не представляват и/или представят лични задължения на неговите акционери, директори и/или служители.

Чл. 41. Партньорът има право да публикува рекламни материали единствено на хазартни сайтове, лицензирани съгласно Закона за хазарта. В случай че бъде установено неспазване на забраната по предходното изречение, Организаторът има правото да прекрати участието на Партньора в Програмата, без да е длъжен да отправя предизвестие до Партньора. В този случай, Партньорът няма право да получи партньорски комисиони и/или каквито и да е други плащания във връзка с участието му в Партньорската програма на SESAME.BG.

ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 42. Страните изрично потвърждават, че личните данни на клиенти/играчи не са предмет на трансфер помежду им, както и че Организаторът по никакъв начин не предоставя лични данни на клиенти/играчи на Партньора. Двете страни се задължават да пазят в конфиденциалност всички лични данни, до които имат достъп във връзка с този Договор.

Чл. 43. Всяка от страните ще обработват лични данни на служители/представители на насрещната страна с цел предоставяне на услуги по Договора и насрещна кореспонденция.  ЛИЧНИТЕ ДАННИ, обработвани за целите на Договора, са всички лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, предоставени на и обработвани от всяка една от страните във връзка с изпълнение на Договора и могат да включват: две имена, длъжност , имейл адрес и телефон на отделни служители и работници на трудов или граждански договор, достъпвани във връзка с изпълнение на задължения по Договора, данни, съдържащи се в онлайн файлове и директории, поддържани от всяка от страните;

Чл. 44. Всяка от страните се задължава да обработва личните данни за СРОКОВЕТЕ, предвидени в Договора и в приложимите нормативни актове, само с цел изпълнението на задълженията си по Договора и потвърждава, че при обработката на личните данни, предоставени от Клиента, ще прилага всички изисквания за гарантиране на сигурността на обработката, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 и в Закона за защита на личните данни, включително ще осигури достъп само на ограничен кръг лица, които са инструктирани да спазват правилата за защита на данните и конфиденциалност.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Чл. 45. С приемането на настоящите Общи условия от Партньора, между него и Организатора възниква валидно договорно отношение във връзка с участието на Партньора в Партньорската програма на SESAME.BG. Партньорът няма право да прехвърля участието си в Програмата на трето лице без изричното писмено съгласие на Организатора.

Чл. 46. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилага законодателството на Република България.

Чл. 47. Организаторът има право по всяко време да променя настоящите Общи условия, като с публикуването им на SESAME.BG, се счита, че Партньорът е уведомен и приема промените.

Чл. 48. В случай, че регистриран Партньор не е съгласен с настъпилите промени, той има право да прекрати членството си в Програмата с едномесечно писмено предизвестие, изпратено до Организатора на affiliates@sesame.bg.

НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПАРТНЬОРСКАТА ПРОГРАМА НА SESAME.BG СА В СИЛА ОТ 9.02.2023 г..